Verkiezingsprogramma 2018-2022

 1. Inwoners en ondernemers krijgen de ruimte Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit juichen wij toe. Bedrijven mogen in onze gemeente groeien. Bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd en nieuw ontwikkeld. Landbouw moet zich naar moderne maatstaven kunnen ontwikkelen. Op locaties waar het agrarische bedrijf onderdruk staat, moeten ondernemers in staat worden gesteld hun bedrijf, al dan niet gedeeltelijk, te transformeren naar nieuwe bedrijfsactiviteiten.
 2. Recreatie en toerisme krijgen de ruimte Recreatie en toerisme is belangrijk voor onze lokale economie. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden, tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht. Wij houden het Staalbergven open. Wij investeren in een toekomstbestendig natuurtheater. Wij blijven inzetten op aanpak van ondermijnende criminaliteit en de transformatie van de recreatieparken, zodat deze parken ook daadwerkelijk weer beschikbaar komen voor toeristen.
 3. Milieu, energie en duurzaamheid De gemeente moet haar steentje bijdrage als het gaat om de internationale afspraken (klimaatakkoord Parijs). Wij vinden dat de gemeente Oisterwijk in 2050 nog nauwelijks CO2 moet uitstoten. Wij maken de vergunningaanvraag voor zonnepanelen legesvrij.
 4. Werk en inkomen Iedereen die kan werken, werkt wat ons betreft. Wie echt niet kan werken verdient ondersteuning in de vorm van een uitkering. Wij vinden dat fraude met uitkeringen hard aangepakt moet worden. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd naast de boete die wordt opgelegd.
 5. Zorg op maat Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. De ondersteuning en zorg moet primair uit het eigen netwerk komen. Als dat niet lukt dan biedt de gemeente een vangnet.
 6. Sport en Beweging De gemeente stimuleert dat sport voor iedereen toegankelijk is en elk kind kan sporten. Wij blijven ons de komende periode inzetten voor de doorontwikkeling van de sportboulevard op Den Donk. Wij vinden de fusie van de voetbalverenigingen in Oisterwijk een positieve ontwikkeling.
 7. Kunst en cultuur Cultuur verbindt, draagt bij aan geluk, biedt kansen tot ontmoeting, draagt bij aan zelfontplooiing en ontwikkeling. Allemaal zaken waar wij voor staan. Wij ondersteunen de doorontwikkeling van de cultuurcentra en zijn voorstander van financieel gezond geëxploiteerde cultuurcentra.
 8. Goed en betaalbaar wonen Voor de leefbaarheid in de kernen is het belangrijk dat ook (jonge) startende inwoners op de woningmarkt in onze gemeente een woning kunnen vinden die passend is. Wij willen dat voor verschillende doelgroepen voldoende aanbod beschikbaar is van huur- en koopwoningen. Wij zijn voorstander van zorg op maat en dat er in woonwijken plaats is voor kwetsbare groepen. Daarom vinden wij dat voor ouderen en zorgbehoevenden de ruimte moet worden geboden nieuwe woonvormen te ontwikkelen.
 9. Dorpskernen Wij koesteren de unieke karakters van de verschillende kernen. Wij willen de regionale en landelijke aantrekkingskracht en het unieke winkelbestand in het centrum van Oisterwijk behouden. De toegangswegen naar het centrum en het Lindeplein dienen een kwaliteitsimpuls te ondergaan. De vrij te komen locatie de Leye willen wij aanwenden voor woningbouw. Het KVL terrein is een belangrijk symbool van de economische kracht van Oisterwijk. Wij zetten in op een logische en goede verbinding tussen het KVL terrein en het centrum van Oisterwijk. Het unieke karakter van het buurtschap Heukelom willen wij behouden. Moergestel is een hechte gemeenschap. Wij willen de leefbaarheid en de vitaliteit behouden. Wij zien echter dat de dorpskern van Moergestel zwakke plekken vertoont. Verval, veroudering en leegstand moeten worden weggewerkt en tegengegaan.
 10. Infrastructuur, bereikbaarheid en openbare ruimte/groen Wij investeren in goede infrastructuur binnen onze gemeente. Dit is belangrijk voor inwoners en de lokale economie. Daarnaast blijven wij ons inzetten voor verbetering van de infrastructuur van en naar de regio Midden Brabant (bv. verbreding A58). Verbeteren van de verkeersveiligheid, door o.a. het terugdringen van (vracht)sluipverkeer in de kernen en het verbeteren van de verkeerssituatie rondom de brede school in Moergestel, vinden wij belangrijk. Wij willen ook het onderhoud van de openbare ruimte en het groen verbeteren.
 11. Veiligheid Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en de gemeente. Wij willen de inzet van BOA’s continueren en uitbreiden. Daarnaast kan technologie, bv. cameratoezicht, helpen om de veiligheid te vergroten.
 12. Dienstverlening en communicatie We verwachten dat er tijdig en helder wordt gecommuniceerd en dat de gemeente (telefonisch) goed bereikbaar is.
 13. Zuinig en nuttig omgaan met belastinggeld We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van VVD Oisterwijk.