INSAID en LINKSAF-VERBOD

Tijdens de raadsvergadering van 16 februari was de publieke tribune goed gevuld. Er stonden namelijk 2 moties op de agenda die een rol zouden kunnen gaan spelen voor de leefomgeving, daar verkeersmaatregelen zijn genomen en een bestemmingsplanwijziging aangevraagd kan gaan worden. Als een motie wordt aangenomen is het een middel om invloed uit te oefenen op het beleid. Na reeds 2 maal een debat over het onderwerp linksaf-verbod Heudensebaan/Nic.van Eschstraat in de commissie ruimtelijke zaken werd er alsnog een motie ingediend. Ons standpunt was; we gaan voor veiligheid op de overweg en in de wijk. Ook al ligt voor verkeersmaatregelen het mandaat bij het college. Ons standpunt zou afhangen van de rapportage van een onafhankelijk onderzoek bureau. Het rapport is ontvangen en hieruit blijkt dat de wijk niet onveiliger wordt door deze maatregel en de overweg wel. Wel zijn er enkele situaties aangegeven die voor verbetering in aanmerking komen. Wij hebben de wethouder verzocht dezen uit te voeren. Nadat dit werd bevestigd zagen wij geen noodzaak deze motie te ondersteunen.

Na de geruchtenstroom dat Insaid een andere bestemming gaat krijgen, is er actiegroep van omwonenden gevormd die heeft geageerd tegen de procesgang. Ook wij als raad willen gezien de gevoeligheid van dit dossier wensen meegeven ter besluit vorming door het college. Wij als VVD willen echter een beleid voor heel onze gemeente voor de zogenaamde kruimelregeling. De motie gaf hieraan geen gehoor terwijl wij hier wel om verzochten daar de juridische gevolgen niet bekend waren bij het accepteren van de motie. Op dit moment zijn er diversen wijzigingsplannen in behandeling die worden afgewikkeld op basis van deze regeling. Ook de omwonenden bij die locaties hebben recht om gehoord te worden. Door ons werd aangedrongen om discussienota op te stellen voor nieuw te vormen beleid wij kregen echter geen steun in de raad hiervoor. Door ons is duidelijk aan het college gemaakt wat onze mening is en verwachten dat met het verlenen van de behandeling van de aanvraag hier rekening mee wordt gehouden doch wij gaan niet mee met de stemmingmakerij die momenteel gaande is. Besluitvorming is echter gebaseerd op wetgeving en bestemmingplannen die democratisch tot stand zijn gekomen.

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht op volgend emailadres: info@vvdoisterwijk.nl.