SOLIDE BELEID VVD WERPT Z’N VRUCHTEN AF

Door het solide financiële beleid heeft dit college mooie resultaten geboekt. Dit stelt ons in staat verantwoorde en weloverwogen keuzes te maken om te investeren in de toekomst voor de inwoners van de gemeente Oisterwijk. De VVD vindt dat de gemeente Oisterwijk de vele ondernemers moet koesteren die zich graag vestigen binnen onze gemeentegrenzen. Ondernemers zetten de gemeente Oisterwijk op de kaart en zorgen voor een gezonde economische toekomst en vele banen. Voor de VVD is veiligheid een speerpunt, daarom zijn wij ook positief over het voornemen van het college om de oproep van VVD en AB gestalte te geven en meer cameratoezicht toe te passen. In de perspectiefnota die de raad donderdag 18 mei j.l. heeft besproken heeft het college ook aandacht voor fraudepreventie in het sociale domein. De VVD is van mening dat gemeenschapsgeld doelmatig moet worden ingezet en niet onrechtmatig mag worden besteed. Indien er fraude wordt vastgesteld, vinden wij dat daar hard tegen opgetreden mag worden.


Wederom heeft de VVD zich hard gemaakt voor goede communicatie. Ons blijven onverminderd signalen bereiken over gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. De VVD heeft hier meerdere malen aandacht voor gevraagd en verzocht hier een verbeterslag in te maken. De gemeente is ondertussen een traject gestart
‘visie op organisatie en haar dienstverlening’. Wij monitoren de resultaten van dit traject en staan altijd open voor uw ervaringen. Wij zijn zeer tevreden over de wijze waarop het college de oproep van de VVD omtrent het achterstallige onderhoud aan het natuurtheater heeft opgepakt. Het voorstel om in de begroting 2018 extra middelen op te nemen wordt door de VVD dan ook van harte ondersteund. Wij vinden dat het college een ambitieuze perspectiefnota heeft aangeboden, welke wij in grote lijnen kunnen ondersteunen. Echter enkele zaken zien wij toch graag anders. Onze initiatieven konden overigens op brede en in sommige gevallen zelfs op unanieme steun rekenen van de raad. De VVD wil dat in en rond het centrum de bewegwijzering nog dit jaar aan wordt gepast. Daarnaast willen wij dat er nog in 2017 wordt gestart met het wegwerken van achterstallig onderhoud aan voet- en fietspaden. En wordt het onderhoudsniveau van de voet- en fietspaden naar een hoger niveau gebracht. Tevens wil de VVD dat de mogelijkheden voor herontwikkeling van de locatie ‘Bieneke Bolders’ wordt onderzocht voor woningbouw, bijvoorbeeld voor zorg- en seniorenwoningen. En dat er onderzocht wordt of uitruil bij de Provincie kan worden verkregen met projecten uit Bouwen binnen strakke contouren voor bijvoorbeeld de locaties van de Pastorie (Moergestel) en het Medisch centrum (Moergestel).  Last but not least, wil de VVD dat de ontsluiting en infrastructuur voor het tweede deel van de Sportboulevard Oisterwijk wordt opgenomen in de meerjarenbegroting.

De VVD kijkt uit naar de behandeling van de begroting 2018 en hoort altijd graag wat u bezig houdt! Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u ons bijvoorbeeld mailen op het volgende emailadres: info@vvdoisterwijk.nl of kijk op onze website www.oisterwijk.vvd.nl voor meer (contact)informatie.