LEDENRAADPLEGING AZC

Normaal gesproken is dit de tijd waarin wij met elkaar in de vertrouwde omgeving van onze algemene ledenvergadering terugkijken op het oude en vooruitkijken naar het nieuwe jaar. En daar zou ook dit jaar alle aanleiding toe bestaan. De hoogtepunten van onze deelname aan de nieuwe coalitie in Oisterwijk wisselden zich af met de dieptepunten van het overlijden van een aantal van onze leden, vrienden en familieleden.

© VVD Oisterwijk

Bij de eerstvolgende fysieke ledenvergadering zullen wij bij hen stilstaan. Laten we hopen dat die vergadering snel kan worden ingepland. Op de agenda zullen in ieder geval de benoeming staan van een bestuurslid als opvolg(st)er van Rob Mallens, de terugblik op 1 jaar coalitie in Oisterwijk, de vooruitblik (jawel, wij verwachten dat de vergadering voordien plaatsvindt) op de gemeenteraadsverkiezingen in Hilvarenbeek en Goirle en natuurlijk de nazit aan de bar want vergaderingen zijn mooi, maar het gaat om het samenzijn. Tot die tijd blijft alles vooral digitaal. Zo ook het volgende agenda punt.


BESTUURSOVEREENKOMST COA

In de raadsvergadering van 7 februari a.s. beraadslaagt de raad van Oisterwijk over de vraag of - en zo ja onder welke voorwaarden - de gemeente Oisterwijk de bestuursovereenkomst met het COA verlengt. Het voorstel ligt voor om deze overeenkomst met 25 jaar te verlengen vanuit de gedachte dat de bestaande accommodatie dringend toe is aan nieuwbouw. Onze fractie heeft bij de vorige ronde een duidelijk standpunt ingenomen: opvang ja, maar niet voor ‘veiligelanders’ en niet voor kansarme vluchtelingen. De raad heeft ons daarin niet gevolgd. Dat was twee jaar geleden en de tijden veranderen, maar de vraag is of dit tot heroverweging van ons standpunt moet leiden nu duidelijk is dat het COA niet aan deze voorwaarden heeft kunnen voldoen. Daarnaast is het natuurlijk de vraag of de gemeente voor 25 jaar moet bijtekenen.
 

LEDENRAADPLEGING

Bestuur en fractie vinden deze vragen ook dit keer belangrijk genoeg om voor te leggen aan onze leden. Bij de vorige gelegenheid hebben wij daarover fysiek vergaderd. Ditmaal echter gooit COVID roet in het eten en verzoeken wij onze leden hun mening kenbaar door onderstaand vragenformulier (zie bijlage) ingevuld en voor 4 februari a.s. te retourneren naar info@vvdoisterwijk.nl

 
Wij rekenen op een brede en vooral respectvolle gedachtenwisseling. Het onderwerp is er belangrijk genoeg voor.
 
Namens Bestuur en Fractie VVD Oisterwijk
Eric Beele

h.t. Voorzitter