BAAS IN EIGEN PAREL

Donderdag 21 april werd de lang verwachte Woonzorgvisie van gemeente Oisterwijk in de raad behandeld. In de regio Hart van Brabant zijn we als eerste gemeente aan de slag gegaan met zo’n integrale woonzorgvisie.

© Gemeente Oisterwijk

De aanpak van het college is naar onze mening de juiste geweest: eerst accurate gegevens verzamelen en daarmee het gesprek kan worden aangegaan met betrokken partijen woningbouwcorporaties, zorgorganisaties en natuurlijk met de raad als volksvertegenwoordiging van onze 32.000 inwoners. Wel hebben we naar wethouder Eric Logister de nadrukkelijke wens uitgesproken om ook in regionaal verband, zeggenschap te behouden over ons eigen grondgebied. Baas in eigen parel te blijven, ook de komende jaren. Ton van de Ven diende daartoe een motie in, mede namens het CDA.


Juiste mix

De woningopgave van 1.500 woningen de komende 10 jaar is fors. Maar in aanloop naar het raadsvoorstel bleken gelukkig alle partijen het met elkaar eens dat we geen grootschalige, eenzijdige nieuwbouwwijken in onze groene kernen willen. Maar kwalitatief hoogwaardige projecten, waar het aanbod wordt afgestemd op de daadwerkelijke behoefte in onze afzonderlijke kernen. Zijn dat seniorenwoningen? Koop- of huurappartementen of juist meer grondgebonden woningen. De juiste mix bepalen vraagt om keuzes maken, dus om visie. Kwaliteit gaat voor ons te allen tijde boven kwantiteit, met respect voor het landschap, voor de aanwezige natuur en de groene ruimte die onze kernen omringt en hen elk een uniek karakter geeft. 


Betaalbaar

Ook het begrip ‘betaalbaar’ zal de komende tijd nog ongetwijfeld de nodige discussie opleveren. Met alweer de derde bouwcrisis in amper 12 jaar tijd, zorgen economische ontwikkelingen, milieuaspecten zoals rondom de Pfas en stikstof, of zoals nu de oorlog in Oekraïne voor forse prijsstijgingen en materiaal- en grondstoftekorten in de bouw voor een verdere stijging van bouwkosten. We hebben het college gevraagd de woonzorgvisie daardoor niet negatief te latn beïnvloeden. Ook al vergt dat keuzes die we nu niet kunnen voorzien.


Motie

Onze motie ging in op het aanstaande Koersdocument Stedelijke Regio Breda Tilburg, waarin Oisterwijk afspraken maakt met buurgemeente Tilburg. Als groene kernen gemeente gaan bij ons immers alle seinen op rood wanneer gesproken wordt over: Duurzame Verstedelijking. Eric Logister wist de meerderheid van de raad gerust te stellen dat onze Woonzorgvisie steeds leidend zal zijn bij regionale plannen. De fracties VVD en CDA brachten daarna de motie toch in stemming, om hun bedoelde duwtje in de rug van de wethouder kracht bij te zetten.


Lees ook: https://www.bd.nl/tilburg-e-o/oisterwijk-wil-geen-reeshof-maar-groen-hart~af4f620d/