HART VOOR HAAREN

VVD Oisterwijk is content met de herinrichtingsplannen voor het Haarense centrum. Het ontwikkelkader dat voor ligt, voorziet in het inpassen van het gemeenschapshuis en woningbouw, herontwikkeling van de locatie Den Domp en een visie op de inrichting van de openbare ruimte. Wat de liberalen betreft een uitstekend vertrekpunt om verdere plannen te maken.

© Gemeente Oisterwijk

Dit ontwikkelkader is geen blauwdruk. Het bestaat uit een zorgvuldig afgewogen referentieontwerp dat in de planuitwerking nog kan worden bijgestuurd. Deze bijsturing dient altijd integraal te gebeuren, waarbij de gevolgen voor zowel de gebouwde omgeving als voor de openbare ruimte in beeld worden gebracht

Het ontwikkelingskader biedt voldoende ruimte om tijdens de uitwerking in concrete plannen alle afzonderlijke delen zoals infrastructuur en dorpse maatvoering van gebouwen en hun bestemming in maatwerk te realiseren. Of er nadruk moet liggen op woningbouw of beter op een dynamische functie, laten we voorlopig aan de plannenmakers ter uitwerking. Wat de VVD betreft is de samenhang met de Haarense historie wel van groot belang. Echter die historische samenhang is ook mogelijk in nieuwe stenen en gebouwen. Sfeer zit immers niet in stenen, maar in mensen en levendigheid van een dorpscentrum. Zo zou een klein dorpshotel, nieuwe horeca en kleinschalige nijverheid erg wenselijk zijn.

GROENE VINGERS 

Ton van de Ven bracht tijdens het Raadsplein van 26 juni een stukje recente historie in herinnering. Begin jaren '90 werd het laatste centrumplan Haaren ontwikkeld. Daarin werden de 'groene vingers' van het Beekdal verder het dorp in getrokken. Een uitstekende gedachte om binnen enkele jaren meer groen en biodiversiteit in Haaren te realiseren. Natuurlijk zijn ook de verkeersdoorstroming en -veiligheid belangrijke punten waar kritisch naar moet worden gekeken. Voor nu zien we mooie stappen voor Haaren, die genomen worden.