Verkiezingsprogramma 2021-2026

Haaren welkom, want het is bijna zover. Op 1 januari 2021 maakt de kern Haaren deel uit van de gemeente Oisterwijk. Vanaf dat moment telt de gemeente Oisterwijk dus 4 kernen: Haaren, Moergestel, Heukelom en Oisterwijk. Elke kern heeft zijn eigen karakter en eigenheid, die wij ook willen koesteren. Het dorpse karakter van Haaren, de hechte gemeenschap van Moergestel, Heukelom als buurtschap en Oisterwijk met regionale allure.

Achter ons liggen onzekere maanden waarin Corona een zware wissel heeft getrokken. Onzekerheid ten aanzien van onze gezondheid, onzekerheid ten aanzien van onze sociale contacten, maar ook onzekerheid ten aanzien van onze financiën. Het virus en alle maatregelen die daaruit voortvloeiden raakten immers veel ondernemers en sectoren, zoals de horeca, toerisme en recreatie, gesubsidieerde instellingen en niet in de laatste plaats de zorg. Ook kwam regelmatig onze vrijheid in het geding en roerden voor- en tegenstanders van de kabinetsmaatregelen zich daarover. Wat ons betreft eindigt iemands vrijheid, waar die van de ander begint.

De gemeente Oisterwijk verkeert in zwaar weer. Financieel staat de gemeente er ten opzichte van 2018 ronduit slecht voor. De VVD gaat u geen loze beloftes doen of een onrealistisch perspectief voorspiegelen. De huidige financiële situatie noopt ons echter tot keuzes maken. Onze inspanningen zullen er vooral op gericht zijn de financiële situatie te stabiliseren en de inkomsten en uitgaven met elkaar in harmonie te brengen. Daarvoor zullen alle zeilen moeten worden bijgezet. Primaire doel daarbij is: orde op zaken stellen, het huishoudboekje weer kloppend maken. Als VVD streven we zo laag mogelijke lasten voor inwoners, organisaties en ondernemers na. Harde beloftes kunnen op dit punt nu niet worden gemaakt, wel de toezegging om alle lasten in fasen weer te normaliseren zodra dit mogelijk is. Als uitgangspunt hanteren we daarbij om de OZB niet meer dan trendmatig te verhogen.

Desalniettemin heeft de VVD natuurlijk ambities voor onze gemeente! Deze ambities hebben we opgenomen in ons verkiezingsprogramma met de kanttekening, dat deze uitgevoerd kunnen worden zodra dat financieel verantwoord is. Tot die tijd staan nut en noodzaak bij ons voor op, onze leidraad. Wij richten ons in eerste instantie op de kerntaken van de gemeente en zullen zuinig omgaan met uw belastinggeld. Want wij realiseren ons dat elke cent die we uitgeven, eerst door u verdiend is.

De afgelopen 2,5 jaar heeft de VVD bewust gekozen voor de oppositierol, omdat de afspraken binnen het akkoord onvoldoende houvast boden om een daadkrachtig en financieel solide beleid te voeren. Wij nemen graag onze verantwoordelijkheid om in de komende periode vanuit de coalitie sturing te geven aan de Oisterwijkse samenleving en haar financiën. Want die kunnen wel weer wat VVD gebruiken!

Liberale beginselen

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) staat als liberale partij open voor een ieder die de overtuiging heeft dat vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen de fundamenten behoren te zijn van elke samenleving.

De mens

Elk mens is een unieke persoonlijkheid, die daarom de mogelijkheid moet hebben zich met besef van zijn verantwoordelijkheid voor anderen, de gemeenschap en de omgeving waarin hij leeft, te ontplooien naar eigen aard, aanleg en levensovertuiging. Aangezien hij leeft in een gemeenschap van gelijkwaardige medeburgers, moet hij de bereidheid hebben anderen te nemen zoals zij zijn en waar mogelijk met hen samen te werken ten behoeve van de samenleving.

Vrijheid

Vrijheid van de mens is onmisbaar voor ontplooiing. We bedoelen dan vrijheid op geestelijk, staatkundig en materieel gebied. Deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie. De vrijheid moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn wel grenzen aan persoonlijke vrijheid. De vrijheid van de een mag de vrijheid van de ander niet belemmeren. En we moeten oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties.

Verantwoordelijkheid

Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid, vinden liberalen. Een mens moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen. Kan een mens zichzelf niet redden, dan moeten we helpen. Maar daardoor mag besef voor verantwoordelijkheid niet verdwijnen. Individuele verantwoordelijkheid vinden we ook een onderdeel van menswaardigheid.

Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook anderen vrij. Worden grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet de overheid ingrijpen. De VVD verwerpt de klassenstrijd en de terreur van minderheden of meerderheden. We moeten in gemeenschapsverband kunnen leven. Daardoor leven we met een bepaalde gebondenheid. Deze is echter geen beperking. Het is juist een voorwaarde om de vrijheid van iedereen te verzekeren. De overheid bepaalt de mate en vorm van deze gebondenheid. Daarbij moet de overheid zo groot mogelijke geestelijke, staatkundige en maatschappelijke vrijheid waarborgen voor iedereen.

Sociale rechtvaardigheid

Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee schept de overheid gelijke kansen voor iedereen. Eventueel verleent de overheid bijstand. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Maar gelijke ontwikkelings- en ontplooiingkansen zijn een liberaal verlangen. De VVD wil ongelijkheid zoveel mogelijk opheffen. Het waren de liberalen die begonnen met de bouw van sociale wetgeving.

Gelijkwaardigheid

Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op ontplooiing. Iedereen heeft recht op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht. Deze rechten zijn ongeacht geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie. Discriminatie is uit den boze.


ECONOMIE en ONDERNEMERS

Iedereen profiteert van een bloeiende economie, het zorgt voor banen en brengt geld in het laatje om belangrijke publieke taken – zoals zorg, onderwijs, cultuur en uitkeringen – mee te betalen. Het zijn ondernemers die voor bloeiende lokale economie zorgen, het midden- en kleinbedrijf is immers dé banenmotor van de gemeente. Voor veel ondernemers en organisaties is 2020 een zwaar jaar. De effecten van de coronacrisis hebben diepe wonden achtergelaten en alleen met een helpende gemeente zijn wij er van overtuigd dat de wonden kunnen genezen en het midden- en kleinbedrijf geheeld kan worden. De VVD vindt dat de overheid hier een nadrukkelijke rol bij speelt. De gemeente Oisterwijk stimuleert startende bedrijven, waarbij verbinding wordt gezocht met de regio Hart van Brabant en de gemeente Oisterwijk geldt als kweek voor een vruchtbare innovatiebodem. (Administratieve) Lasten voor ondernemers en organisaties dienen zo laag mogelijk te zijn om hen zo kans te geven te herstellen van de crisis. De VVD wil transparante en efficiënte vergunning trajecten om ondernemers te stimuleren. Wij zijn ervan overtuigd dat een proactieve facilitaire rol, waarbij door de gemeente gedacht wordt in oplossingen en mogelijkheden, gewenst is voor ondernemers. De accountmanager moet hieraan invulling geven, zodat dit ‘normaal’ wordt binnen de gemeentelijke organisatie. Ondernemers, bedrijven en organisaties moeten zoveel mogelijk de ruimte krijgen om te groeien en te innoveren. Minder regels en lage lokale belastingen kunnen daar een bijdrage aan leveren. De VVD wil graag een Gemeentelijke Economische Raad instellen (voorts: GER). De kracht uit de samenleving is waardevol en die willen wij graag benutten, óók op economisch gebied. Met betrekking tot economische vraagstukken kan de GER worden geraadpleegd door het college en de raad, waarbij het advies van de GER geen bindend karakter heeft.  


Werk en inkomen

Wij denken niet in termen van oud, jong of gehandicapt. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de kwetsbare burgers. Iedereen die kan werken, werkt wat ons betreft. De beste sociale voorziening en de beste uitweg uit de armoede is een betaalde baan. Wie niet kan werken verdient ondersteuning in de vorm van een uitkering. Voor het ontvangen van een uitkering mogen we een tegenprestatie verwachten. Re-integratie is gericht op duurzame uitstroom. Laaggeletterdheid kan belemmerend werken om te participeren in de samenleving. Het blijkt dat het een extra belemmering vormt om uit een bijstandsuitkering te komen. Daarom willen wij dat mensen die een bijstandsuitkering aanvragen worden gescreend op laaggeletterdheid, indien nodig krijgen zij hulp bij scholing, dit ter bevordering van duurzame uitstroom.

 

Bedrijventerreinen

Wij zijn voorstander van het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld, om zowel nieuwe als lokale bedrijven de ruimte te bieden. Landschapsvervuiling is daarbij uit den boze, er dient op een duurzame en innovatieve wijze omgegaan te worden met  landschappelijke waarden. Detailhandel zien wij bij voorkeur gevestigd in de kernen, dichtbij inwoners.

 

Agrarische ondernemers

Het landschap dat onze gemeente omringt, is de afgelopen decennia door de agrariërs gevormd en is beeldbepalend voor onze gemeente. Vandaag de dag staat de landbouw- en veeteeltsector onder grote maatschappelijke druk. Er is terecht veel aandacht voor gezondheid- en milieuaspecten. Daarentegen moeten ondernemers kunnen ondernemen. Wij vinden dat de belangen van agrariërs en omwonenden in balans met elkaar moeten worden afgewogen. In het belang van de gezondheid van de inwoners, het milieu en het bedrijfseconomische belang van de agrarische ondernemer, vinden wij dat er landbouw zich naar moderne maatstaven moet kunnen ontwikkelen. Op locaties waar het agrarische bedrijf onder druk staat, willen wij dat ondernemers in staat worden gesteld hun bedrijf te transformeren naar nieuwe bedrijfsactiviteiten.  Wij vinden dat (agrarische) ondernemers hun activiteiten in het buitengebied moeten kunnen combineren met nevenactiviteiten. Als voor de transformatie van het bedrijf - of voor eventuele nevenactiviteiten - het bestemmingsplan moet worden aangepast, dan staan wij daar in beginsel positief tegenover. Dat geldt niet indien de transformatie of de nevenactiviteit ernstige aantoonbare schade aanbrengen aan de natuur of de omliggende percelen in grote mate negatief beïnvloedt. Het veehouderijbeleid van Haaren dient in lijn en overeenstemming worden gebrachte met dat van de huidige gemeente Oisterwijk.

Recreatie en toerisme
Wij vinden dat de gemeente Oisterwijk zich moet blijven inzetten om zich te profileren als toeristisch recreatief aantrekkelijke gemeente. Wij willen de gemeente Oisterwijk samen met ondernemers nationaal en bovenregionaal op de toeristische kaart zetten. Wij willen promotiegelden inzetten. Wij vinden het essentieel dat de citymarketing verder ontwikkeld wordt in samenwerking met ondernemers en andere stakeholders. Evenementen zoals Intens, ‘Moergestel fietsdorp’, Rebirth, Carnaval, Scultuur, Mensport Heukelom, e.d. kunnen rekenen op onze steun. Zij zetten de gemeente op de kaart en zorgen voor levendige en vitale kernen. Wij willen graag de werkzaamheden van het buitengebied management continueren en streven naar cofinanciering. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden, tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht. Recreatieve kwaliteit komt onderdruk te staan door ondermijnende criminaliteit. De VVD wil middelen beschikbaar stellen voor de aanpak van georganiseerde misdaad en ondermijnende criminaliteit. De gemeente blijft stevig inzetten op de transformatie van recreatieparken. De gemeente Oisterwijk pakt de huisvesting van arbeidsmigranten regionaal op en zorgt voor samenwerking met andere gemeenten voor een duurzame oplossing, dit draagt bij aan het vrijkomen van de recreatieparken voor toerisme en recreatie.

Natuur

De bossen en vennen, het natuurgebied de Kampina, het Landgoed Nemelaer, Heukelommetje en het Moergestelse Broek zijn stuk voor stuk voorbeelden van prachtige natuur in onze ´parel in het groen´. Er moet een goede balans zijn tussen bescherming van de natuur en toegankelijkheid voor recreatie. Wij vinden het belangrijk de kwaliteit van de natuur op orde te houden.

Recreatieparken
Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers ondersteunt. Recreatie en toerisme zijn belangrijkrijke dragers van onze lokale economie. Wat de VVD betreft blijft de basis voor recreatieparken het toerisme. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden, tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht. Recreatieve kwaliteit komt onderdruk te staan door ondermijnende criminaliteit. Om dit aan te pakken blijven we stevig inzetten op de transformatie en revitalisatie van recreatieparken. Hierbij is ons uitgangspunt dat er geen permanente bewoning zal worden toegestaan op recreatieparken.

De Noenes
De Noenes onderscheidt zich van andere recreatieparken, omdat het feitelijk geen recreatiepark is. De gemeente Haaren behandelt het gebied als gewone woonwijk. Bewoners betalen belastingen, er is sprake van goed onderhouden infrastructuur. De VVD Oisterwijk staat er voor open om te onderzoeken of een dubbelbestemming (bestemming wonen, bestemming recreatie) voor De Noenes haalbaar is.  

CULTUUR, KUNST en ERFGOED

Erfgoed
Karakteristieke panden, mooie monumenten en kerken (zoals b.v. de Heilige Joannes kerk in Oisterwijk, Haarendael in Haaren) bepalen het aanzicht, karakter en de sfeer van onze kernen. Erfgoed verdient het beschermd en gekoesterd te worden, maar ook onderdeel uit te blijven maken van onze huidige en moderne samenleving. De VVD staat dus open voor initiatieven waarbij oude panden, kerken en monumenten nieuw leven ingeblazen wordt. Wij staan positief tegenover herbestemming van bijvoorbeeld de Heilige Joanneskerk in Oisterwijk. Wij vinden dat herbestemming van erfgoed ook ten behoeve van woningbouw in principe mogelijk moet zijn.

Haarendael
Onder de werktitel “Hartelijk Haarendael” werkt projectontwikkelaar Lithos vol lef en bezieling samen met de gemeente, de politiek, de inwoners, Stichting Gedenkplaats Haaren en Stichting Maatschappelijk Platform Haarendael aan een nieuwe invulling van landgoed Haarendael. Een landgoed dat haar oorsprong kent in 1839, met een prachtig, maar verwoest klooster, wordt met de inbreng van alle stakeholders getransformeerd naar een gebied met vele functies. De geschiedenis als Groot-Seminarie, gevangenis en zorghuisvesting vormt het uitgangspunt van waaruit wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied, waardoor weer nieuwe geschiedenis geschreven wordt met een knipoog en respect naar het verleden. De VVD omarmt suggesties zoals die momenteel worden onderzocht. Ontmoeten, samenzijn, wonen, ontspannen, museum, creatief centrum, klein theater, starterswoningen, zorgwoningen, hospice, onderwijs, hotel, het zijn serieuze mogelijkheden die passen in de sfeer van het landgoed. De komende periode gaan we op zoek naar de antwoorden. De VVD ziet in het landgoed Haarendael een belangrijk historisch erfgoed wat voor hedendaags gebruik geschikt moet worden gemaakt.


Cultuur

Cultuur is van en voor de samenleving. Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde, omdat het vorm en inhoud geeft aan de gemeenschap. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie hetgeen een positief effect heeft op de economie. Een goed en gevarieerd cultuuraanbod vinden wij belangrijk, waarbij de rol van de gemeente vooral faciliterend is.


Cultuurcentra Tiliander en Den Boogaard

Den Boogaard en Tiliander vervullen een sterke lokale en sociaal-maatschappelijke functie voor onze inwoners en zijn daarnaast belangrijke dragers voor de cultuur-ontwikkeling in onze gemeente. Wij koesteren daarom de cultuurcentra en onder-steunen hen op actieve wijze. Natuurlijk is een sluitende exploitatie daarbij altijd het streven.


Gemeenschapshuis Den Domp
Per week maken ruim 800 dorpsgenoten gebruik van dit gemeenschapshuis. Wij willen een dergelijke gemeenschapsvoorziening graag behouden, omdat deze niet gemist kan worden in een dorp waar het verenigingsleven volop floreert. Wij streven naar een duurzame en toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening voor het dorp Haaren. Het is voor de VVD niet vanzelfsprekend dat het gemeenschapshuis Den Domp op de huidige locatie gevestigd blijft. Indien Den Domp gevestigd blijft op de huidige locatie, wil de VVD ten behoeve van een toekomstbestendige exploitatie onderzoeken welke aanvullende bestemmingen kunnen worden gerealiseerd in het bestaande complex. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is behoud van het monumentale deel van de huidige gebouwen.

Natuurtheater
Op bijzondere wijze versterken hier natuur, cultuur en ondernemerschap elkaar. Wij willen het natuurtheater graag behouden voor toekomstige generaties. Wij willen graag structurele middelen in de begroting opnemen om regulier onderhoud aan het natuurtheater te kunnen verrichten. De VVD vindt dat de exploitanten van de horeca ook een eigen verantwoordelijkheid hebben t.a.v. onderhoud e.d.


SPORT

Sporten en bewegen zijn goed voor jong en oud. Door sport ontmoet je andere mensen en leer je omgaan met winst en verlies.  Het draagt bij aan een goede gezondheid en aan het leggen van sociale contacten. Investeren in sport is investeren in de toekomst.

Sportpark Walzaad
Het sportpark in Haaren is goed onderhouden en vergt de komende periode weinig investeringen. Toekomstige en noodzakelijke investeringen nemen wij mee in de meerjarenplanningen.

Sportpark Stokeind
De VVD juicht de initiatieven van de verenigingen op Stokeind toe aangaande toekomstbestendig maken van het sportpark. Deze herinrichting willen wij prioriteit geven de komende periode. Wij willen graag middelen vrijmaken voor de gefaseerde herinrichting van het Sportpark Stokeind. Waarbij we graag in overleg gaan met de betrokken verenigingen SV Roef!, SV Audacia, MTV Stokeind en Gilde St. Sebastiaan & Barbara.


Sportpark de Gemullenhoeken

De VVD wil een heldere visie ontwikkelen op de vrijgekomen ruimte op het sportpark de Gemullenhoeken om voortvarend tot ontwikkeling over te kunnen gaan. Daarom willen wij zo spoedig mogelijk onderzoeken of ontwikkeling van woningbouw op deze locatie een haalbare kaart is.


Staalbergven

Het Staalbergven bezit unieke kwaliteiten, die wij willen behouden. De VVD wil dat het een laagdrempelige voorziening blijft voor onze inwoners en bezoekers aan onze gemeente. Er moet ten aanzien van de exploitatie een toekomstbestendig en financieel realistisch en haalbaar plan worden ontwikkeld.


DUURZAAMHEID, MILIEU en AFVAL
Zuinig omgaan met de aarde vindt de VVD belangrijk. Duurzaamheid omvat verschillende thema’s. Allereerst het thema milieu, wat buiten het reduceren van uitstoot van schadelijke stoffen ook tot economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst (op lange termijn) leidt. Wij vinden het belangrijk om de luchtkwaliteit te verbeteren en milieuvervuiling bij de bron aan te pakken. Wij zullen milieubewust gedrag blijvend stimuleren. De VVD vindt dat de gemeente haar steentje moet bijdragen ten aanzien van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het verminderen van schadelijke stoffen. Ten tweede stimuleren wij op het gebied van energietransitie initiatieven van inwoners en ondernemers om aan de slag te gaan met hun huis en bedrijf. De energietransitie biedt daarbij kansen voor lokale ondernemers. Wij willen dat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult en gemeentelijk vastgoed waar mogelijk en realistisch verduurzaamt. De VVD stimuleert ten derde de circulaire economie door als uitgangspunt te hanteren, dat het produceren van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Afval dat geproduceerd wordt, moet gescheiden worden ingezameld. Daarnaast moeten we blijven zoeken naar innovatieve manieren om afval te hergebruiken en te verwerken. Innovatieve en duurzame producten zijn in principe vergunningsvrij. De gemeente werkt actief aan voldoende oplaadpunten voor elektrische auto´s. Ten slotte willen wij dat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult als het gaat om klimaatadaptatie. In de toekomst neemt de kans op extreme weersomstandigheden toe, wat op zijn beurt kan leiden tot hittestress, wateroverlast of droogte. Behoud van groen in zowel de openbare als in de particuliere ruimte draagt bij aan de vermindering van deze klimaateffecten. De gemeente stimuleert initiatieven van inwoners om hun eigen bezit klimaat adaptief in te richten.

Milieustraten Haaren en Oisterwijk
De druk op de milieustraat in Oisterwijk is groot, waardoor lange wachttijden aan de orde van de dag zijn. Mogelijkheden tot uitbreiden zijn in Oisterwijk beperkt. Haaren beschikt echter over een nieuwe, goed ingerichte milieustraat, waarbij uitbreiding eventueel ook nog tot de mogelijkheden behoort. De VVD wil graag een integraal plan maken ten aanzien van de inrichting van de milieustraten binnen onze gemeente.

Kinderen: armoede, sport en onderwijs

Kinderen hebben recht om in vrijheid op te groeien en zichzelf te ontplooien. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Indien kinderen belemmerd worden in de zelfontplooiing, vinden wij dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen om ouders en kinderen te ondersteunen. De gemeente zorgt dat kinderen die onder de armoedegrens leven deel kunnen nemen aan sport en/of muziekonderwijs. Onderwijs is belangrijk om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. School is een sociale ontmoetingsplaats en een plek waar kinderen zich veilig voelen. Om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente, dat binnen de gemeente kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of ontwikkelingsachterstand onderwijs aangeboden kunnen krijgen dat past bij hun eigenheid, talenten en capaciteiten.

 

Zorg
Iedereen verdient goede zorg. Wij willen een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn. Wij vinden dat primair de ondersteuning en zorg uit het eigen netwerk moet komen. Als dat niet lukt dan biedt de gemeente het vangnet om de ondersteuning aan te reiken. De zorg is toegankelijk voor iedereen. Wij zijn ervan overtuigd dat er veel bezuinigd kan worden op de managementkosten binnen de zorg. Veel geld gaat op aan processen in plaats van aan zorg. Minder praten, meer zorg. De afgelopen jaren zijn de kosten voor de jeugdzorg en de WMO telkens weer gestegen. Wij vinden dat deze weer beheersbaar moeten worden. Daarom wil de VVD het huidige beleid t.a.v. WMO, jeugdzorg, e.d. tegen het licht houden, zodat de zorg betaalbaar en toegankelijk blijft. Wij steunen innovatieve initiatieven en zorg op kleine schaal. Het is eerlijk als je financieel aan je eigen zorg bijdraagt. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage. De cliënt-vraag naar zorg staat centraal en niet het aanbod van zorgproducten. De gemeente biedt ondersteuning om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

 

AZC
Oisterwijk vangt al ruim 30 jaar asielzoekers op. In 2022 loopt het huidige contract met het COA af. Wij vinden dat er dan opnieuw een afweging moet worden gemaakt over het al dan niet voortzetten van het AZC in Oisterwijk. Bij deze afweging is de mate van overlast leidend en het feit of het COA de gemaakte afspraken is nagekomen.

BOUWEN en WONEN      
De VVD wil gespreid bouwen, passend bij de locatie. Wij willen dat voor de verschillende doelgroepen een gedifferentieerd aanbod beschikbaar is van huur- en koopwoningen. Wat ons betreft staat de vraag van de woningmarkt centraal. Bouwen naar behoefte. Bij ontwikkeling van bouwlocaties wordt toegezien op een financiële gezonde, realistische en transparante grondexploitatie. Door te vergaande omgevingsdialogen, lopen veel projecten momenteel eindeloze vertraging op. De VVD staat voor een veel krachtigere visie op woningprojecten. Scheef wonen moet worden aangepakt. De gemeente Oisterwijk moet de woningcorporaties aanspreken op scheef wonen en het actief stimuleren van doorstromen.

 

Bouwlocatie de Leye 
Wij vinden dat kwaliteit voorop moet staan op deze centrumlocatie. Om de leefbaarheid en vitaliteit te behouden is het belangrijk dat verschillende doelgroepen, zoals b.v. gezinnen en senioren, hier een plek krijgen. De VVD vindt dus dat op deze ontwikkellocatie gedifferentieerd gebouwd moet worden. Deze locatie lijkt ons niet per definitie geschikt voor sociale woningbouw.

 

Bouwlocatie Bienekebolders

Vitaal houden en verbeteren van de kern Moergestel vraagt om extra aandacht. Leegstand moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Om Moergestel levendig en vitaal te houden, is het van groot belang dat jongeren en starters op de woningmarkt een geschikte woning kunnen vinden in Moergestel. De voormalige basisschool Bienekebolders leent zich naar mening van de VVD uitstekend voor invulling van deze woonbehoefte. Wij vinden Bienekebolders geschikt voor starters, waarbij we wel eventueel ontwikkelde woningen voor starters op de woningmarkt willen behouden. Om hier invloed op uit te oefenen, dient er b.v. een anti-speculatiebeding opgenomen te worden in de overeenkomsten, zodat starterswoningen ook daadwerkelijk starterswoningen blijven.

 

Bouwlocatie Moergestel achter de Molen

Voor de leefbaarheid in de kern Moergestel is het belangrijk dat de startende inwoners op de woningmarkt een woning kunnen vinden die passend is. De locatie achter de Molen in Moergestel vinden wij uiterst geschikt voor het plaatsen van tijdelijke (15 jaar) kleine woningen. Als de geplaatste woningen klein zijn, bevordert het de doorstroom en blijven deze woningen beschikbaar voor de starter op de woningmarkt. De VVD wil daarom graag onderzoeken of een dergelijke ontwikkeling haalbaar is.


Bouwlocaties Haaren

De afgelopen jaren zijn er een aantal mooie projecten gerealiseerd in Haaren. De VVD wil graag inventariseren welke bouwlocaties in Haaren de komende periode ontwikkeld kunnen worden.


Gemeentekantoor Oisterwijk

De locatie waar het huidige gemeentekantoor is gevestigd is geschikt voor woningbouw.  Woningbouw op deze locatie zou een enorme ‘boost’ geven aan de vitaliteit van Oisterwijk. Daarnaast zorgt de verplaatsing van het gemeentekantoor van de gemeente Oisterwijk verlichting van de parkeerdruk in de omliggende wijken en in het centrum. In tijden waarbij inwoners en ondernemers steeds vaker digitaal en telefonisch contact hebben met de gemeente is het geen probleem als het gemeentekantoor op een andere locatie gevestigd zou worden dan midden in het centrum van Oisterwijk. De VVD wil graag onderzoeken of er geschikte locaties zijn waar het gemeentekantoor naar toe verplaatst kan worden en welke mogelijkheden de huidige locatie biedt voor woningbouw.  

 

Gemeentekantoor Haaren
Het gemeentekantoor van Haaren staat midden in de kern en komt leeg te staan na de samenvoeging met de gemeente Oisterwijk. De VVD vindt dat er moet worden onderzocht welke bestemming de locatie kan krijgen. Bij deze herbestemming is het realiseren van woningbouw op deze locatie een optie.

 

Dorpskern Heukelom
Heukelom is als voormalig agrarische lintbebouwing de bufferzone tussen Oisterwijk en Tilburg. Het unieke karakter van het buurtschap willen wij behouden. Wij vinden het belangrijk dat Heukelom vitaal blijft.

Bereikbaarheid en infrastructuur
De gemeente zorgt voor goede bereikbaarheid en infrastructuur. De VVD wil dat de inrichting van fietspaden en wegen voortvarend wordt opgepakt en met de blik op de toekomst. Waarbij wij het gebruik van de fiets t.o.v. de auto willen stimuleren. Overlast door aanleggen en onderhoud aan wegen wordt zoveel mogelijk beperkt door het bieden van alternatieve routes. De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte, zodat mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen houden. Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de buurgemeenten.

 

Parkeren
Wij vinden dat onze dorpskernen voor auto’s toegankelijk moeten zijn. Parkeerbelasting wordt geheven om parkeren te reguleren. Parkeren is echter geen melkkoe.


Veiligheid

Voor ons staat veiligheid centraal. Het zorgen voor veiligheid is een van de kerntaken van de gemeente. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven de gemeente. De gemeente heeft voornamelijk een regie-voerende en handhavende rol en maakt afspraken met b.v. de politie. Wij willen de inzet van BOA’s graag continueren. Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht.  Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. Door de toevoeging van de kazerne en brandweerpost Haaren ontstaat een welkome en noodzakelijke uitbreiding van de beschikbare faciliteiten in onze gemeente. Hulpdiensten moeten op tijd zijn. Het waarborgen van veiligheid vergt een regionale aanpak. De VVD wil middelen beschikbaar stellen voor de aanpak van georganiseerde misdaad en ondermijnende criminaliteit. Daarnaast vinden we het normaal dat je andermans spullen respecteert. Geweld vinden wij onacceptabel. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie gebruiken de bevoegdheden die zij tot hun beschikking hebben om criminaliteit en geweld aan te pakken. Wijkagenten die de buurt goed kennen, voegen daar iets extra´s aan toe. BOA´s vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van kleine criminaliteit. Wij willen de inzet van BOA´s continueren, waarbij het accent ligt op bestrijden van overlast en het effectief borgen van veiligheid. Een bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid voor inwoners en bezoekers behoort tot de prioriteit, niet het uitschrijven van parkeerbonnen. BOA´s gedragen zich bij hun taken klantvriendelijk, want zij komen met veel inwoners, recreanten en bezoekers in aanraking. De politie gijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken en kan daarbij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag. De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht. Wel willen wij dat de privacy van inwoners zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Daarom vinden wij dat cameratoezicht alleen gebruikt mag worden in het belang van preventie en het opsporen van strafbare feiten. Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.


Krachtige overheid
Wij willen een krachtige, ondernemende gemeente. Het gemeentebestuur is er voor zijn inwoners en niet andersom. Het college van B&W dient te beschikken over verschillende ter zake kundige kwaliteiten en toont daadkracht en stuurt het ambtelijk apparaat aan. Gemeenteraadsleden zijn vaak pioniers van de Nederlandse democratie die kunnen laten zien hoe je dat anno 2020 realiseert, met minder inhuur van externe adviseurs en dure bureaus. Waarbij het wel van belang is dat inspraak van inwoners niet tot onnodige vertraging van procedures leidt. We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het wegnemen van overbodige regels, snelle vergunningstrajecten, het geven van advies, het delen van specifieke kennis en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties.  

 

 

Oisterwijk, Haaren, Moergestel, Heukelom in de regio
De gemeente Oisterwijk blijft een zelfstandige gemeente. Heeft een regionale houding en kijkt over haar grenzen heen. In het kader van een kosten efficiëntie en effectiviteit kunnen gemeentelijke taken worden uitbesteed. Daarnaast zoekt de gemeente Oisterwijk nadrukkelijk de samenwerking op met gemeente in de regio, de Provincie en het Rijk.

 

Financiën
Financieel verkeert Oisterwijk in zwaar weer. Dat noopt ons tot het beteugelen van onze ambities voor de komende periode. De VVD zal zich de komende tijd voornamelijk richten op de kerntaken van de gemeente. Een goede financiële huishouding is van essentieel belang. Oisterwijk mag geen artikel 12 gemeente worden. Daarom streven wij er naar het begrotingstekort zo snel mogelijk weg te werken door in te zetten op:

·      Beheersing van de uitgaven en de kosten van management binnen de WMO en jeugdzorg

·      Kostenbesparing gemeentelijk apparaat door schaalvergroting, waarbij we streven naar 20% (besparen op personeel, gemeentekantoor, e.d.)

·      Het beperken van uitgaven tot kerntaken zolang de tekorten niet zijn weggewerkt

·      Het genereren van inkomsten op eigen gemeentelijke bouwlocaties, zoals voormalig sportpark De Gemullenhoeken en De Leye en onderzoek te verrichten naar nieuwe locaties, zoals b.v. het gemeentekantoor op De Lind

 

De VVD vindt dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: financiële meevallers en overschotten mogen niet worden gebruikt voor structurele uitgaven, maar vloeien terug naar de algemene middelen. De gemeentelijke begroting moet meerjarig sluitende zijn. De taken van de gemeente worden in principe uitgevoerd met de middelen die de gemeente daarvoor van het rijk ontvangt. De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Wij gaan namelijk zuinig en nuttig om met ons gemeenschapsgeld. Elke Euro die de gemeente uitgeeft, heeft de inwoner en de ondernemer eerst verdiend. In beginsel zijn wij voor minder en lagere belastingen voor inwoners, ondernemers en organisaties. Wij vinden dat lasten voor burgers en ondernemers zo laag mogelijk moeten blijven. Wij willen de OZB en overige woonlasten in ieder geval niet meer dan het inflatiepercentage laten stijgen. De VVD zal de OZB in beginsel slechts trendmatig verhogen, tenzij bezuinigingen niet worden gehaald en/of dit college nog grotere tekorten achterlaat dan nu al bekend. Wij gaan werken aan normalisering van de gemeentefinanciën. Dus niet meer uitgeven dan er binnenkomt en normalisering van lasten voor inwoners en ondernemingen.


Actuele zaken

De wereld om ons heen verandert ieder moment van de dag. Om te zorgen dat ons verkiezingsprogramma actueel is, zullen wij onderwerpen die na het vaststellen van dit programma actueel worden, zo nodig nog opnemen.

 

Oisterwijk, 9 september 2020